print

Podnošenje obrazaca za Porez na dobit (PP-8), Porezni bilans (PB-800-A i PB-800-B) i Porez po odbitku (POD-8) u elektronskom obliku


Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje  od 01.01.2021. godine, svim poreznim obveznicima propisana je obaveza da prijavu Poreza na dobit, Porezni bilans, prijave Poreza po odbitku i drugu dokumentaciju propisanu Zakonom o porezu na dobit podnose elektronskim putem.

Dakle, od 01.01.2021. godine svi porezni obveznici, koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste su dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem, što znači da nadležne ispostave Porezne uprave od početka godine neće vršiti unos poreznih prijava prema propisima o porezu na dobit.

Porezni obveznik, da bi ispunio obavezu podnošenja obrazaca elektronskim putem, potrebno je da se prijavi u nadležnu poreznu ispostavu radi dobijanja certifikata i pristupa informacionom sistemu Porezne uprave F BiH u svojstvu eksternog korisnika nPIS-a.

Upute o tome kako postati eksterni korisnik, možete naći na Kako postati korisnik e-Usluga.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa, porezni obveznicima je upućen poziv da navedenu dokumentaciju za registraciju za korištenje E-usluga Porezne uprave dostave putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH.

Potrebni podaci za pristup sistemu (korisničko ima i lozinka), odnosno Izvještaj o registraciji – pristupni podaci i upute za preuzimanje certifikata i linkove za servise nadležna ispostave Porezne uprave dostavljat će obvezniku putem e-mail-a navedenog u Izjavi o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH, dok će se Potvrda o uručenju podataka za pristup ovlaštenih uposlenika (2 primjerka) uručivati lično (po prestanku pandemije). 

Uputstva koja slijede je obavezno primijeniti kod elektronskog podnošenja navedenih obrazaca putem informacionog Sistema Porezne uprave F BiH nPIS.

Prijave poreza na dobit -

Porezni obveznici obavezni su prijavu Poreza na dobit u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj 87/20 od 02.12.2020), čija primjena počinje  od 01.01.2021. godine, podnijeti isključivo elektronskim putem najkasnije do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu, na način da se odgovarajuće prijave Poreza na dobit: PP- 801, PP- 802, PP- 803, PP- 804 i PP- 805 unose direktno koristeći nPIS informaconi sistem, kako je to objašnjeno u uputstvu:

Korisnicko_uputstvo_eksterni_korisnici-Obrazac_PP-8.pdf  

Porezni bilans

Porezni obveznici su obavezni, od 01.01.2021.godine, uz prijavu Poreza na dobit isključivo elektronskim putem podnijeti i Porezni bilans. Upute o tome kako elektronski podnijeti Porezni bilans kao i korisničko uputstvo možete naći na sljedećim linkovima: 

Dostavljanje Poreznog bilansa (uz Prijavu poreza na dobit) elektronskim putem;

Korisnicko_uputstvo_eksterni_korisnici-Obrazac_PB-800-AB.

Prijave poreza po odbitku -

Porezni obveznici su već od ranije imali mogućnost prijave Poreza po odbitku podnijeti elektronskim putem, na način da se odgovarajuće prijave Poreza po odbitku: POD-815, POD-816, POD-817, POD-818 i POD-819 unose direktno koristeći nPIS informaconi sistem, kako je to objašnjeno u uputstvu:

Korisnicko_uputstvo_eksterni_korisnici-Obrazac_POD-8.pdf

Obrazac OP-820 se odvojeno (samostalno) uvozi kao prilog, kako je objašnjeno u uputstvu:

Korisnicko_uputstvo_eksterni_korisnici-Obrazac_OP-820.pdf