print

E - Doprinosi


Online portal za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja:

 

https://edoprinosi.fpu.gov.ba

 

Provjera uplaćenih doprinosa zaposlenih osoba i evidentiranog osiguranja

Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima - osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe ili su bile zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH. Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja, zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose i prijavio kod nadležnog organa počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe ili su bile zaposlene osobe:

  1. Građane BiH – koji posjeduju validnu ličnu kartu (osobnu iskaznicu) i dodijeljeni lični/osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
  2. Strane građane koji su registrovani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem ranijeg RSFL ili novog POR-504 obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i ličnim/osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Šta je LIB/OIB? Kako dobiti LIB/OIB?

Lični/osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte (osobne iskaznice) dobiti Obavještenje/Obavijest sa ličnim/osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Kontakt podatke za porezne ispostave možete naći na sljedećem linku: Kontakti .

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim zvaničnim dokumentima koje izdaje osiguranim licima iz Jedinstvenog sistema (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650, Uvjerenje o osiguranju - obrazac JS 3610) ispisuje zaposlenim osobama lične/osobne podatke o LIB/OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu ispostavu radi dobijanja trajnog LIB/OIB-a.

Način korištenja usluge  E-doprinosi

Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim ličnim/osobnim podacima svake zaposlene osobe:

  • jedinstveni matični broj (JMB),
  • ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/ranijeg RSFL ili novog POR-504 obrasca),
  • lični/osobni ID broj (LIB/OIB) i
  • broj lične karte /osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane). 

Korisničko uputstvo za korištenje online portala: Uputstvo

Obavještenje za zaposlene osobe korisnike online portala : Napomena

Portal je moguće koristiti putem vodećih internet pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računar, laptop, tablet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduslova.

Napomena: Usluga omogućavanja pristupa podacima o iznosu uplaćenih doprinosa putem interneta za zaposlenike je propisana u članu 18. Zakona Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH broj:  42/09,109/12,86/15,30/16).