print

O Poreznoj upravi Federacije BiH


Porezna uprava Federacije BiH je uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija/financija. Ovakva organizacija Porezne uprave postoji od 2002. godine, kada je donesen Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH je organizovana na dva nivoa, i to na nivou Središnjeg ureda sa sjedištem u Sarajevu i na nivou deset (10) kantonalnih poreznih ureda sa pripadajućim poreznim ispostavama (73 ispostave). Poreznom upravom Federacije BiH rukovodi direktor Mr.sci. Šerif Isović, a zamjenik direktora je Slobodan Vukoja, dipl. oec. Porezna uprava Federacije BiH nadležna je za provođenje zakona iz oblasti direktnih poreza i drugih javnih prihoda.

Pored obračuna, kontrole i naplate javnih prihoda, Porezna uprava Federacije BiH obavlja i druge upravne i stručne poslove, kao što su registracija poreznih obveznika, prijem, kontrola i obrada poreznih prijava, inspekcijski nadzor, prinudna naplata dužnih poreznih obaveza, davanje mišljena o poreznim pitanjima i provođenje edukacije poreznih obveznika. Reforme u sistemu direktnih poreza kao što su donošenje Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak, uvođenje Zakona o fiskalnim sistemima i Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa dale su veliki značaj modernizaciji i progresu poreznog sistema Federacije BiH, ali još uvijek predstoje određene promjene kako bi se Porazna uprava Federacije BiH razvijala u skladu sa najboljom evropskom praksom i kako bi najkvalitetnije ispunjavala svoje zadatke.

Porezna uprava FBiH dužna je osigurati efikasno ostvarivanje prava i interesa poreznih obveznika u propisanim rokovima, što obuhvata dobru organizaciju u segmentu izvršenja poslova iz svoje nadležnosti.

Za zaposlenike Porezne uprave Federacije BiH načelo zakonitosti je osnovno i najvažnije načelo, kojeg su se u svom radu dužni pridržavati. Svi zaposlenici dužni su osigurati poštivanje Ustava BiH, Ustava Federacije BiH, zakona i drugih propisa države BiH i Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH će nastaviti svoje aktivnosti sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obaveza, kroz pojednostavljenje procedura vezanih za plaćanje poreznih obaveza i primjenu poreznih propisa, ali i sankcionisanja onih koji ne izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom.

Od svog osnivanja do danas, Porezna uprava Federacije BiH je svojim maksimalnim zalaganjem izgradila visok nivo stručnosti i profesionalnosti.

U svom daljem radu maksimalno će se zalagati da unaprijedi efikasnost i kvalitet u  poslovanju, a uvođenjem i primjenom savremenih tehnologija povećat će se efikasnost i efektivnost rada.

 

Detaljni pregled organizacije Porezne uprave Federacije BiH