Poništenje postupka nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama :Usluga sistematskog pregleda zaposlenika Porezne uprave Federacije…

15.05.2023 / Više ...

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Usluge servisiranja, popravke i održavanja službenih motornih vozila" s predviđenim zaključenjem Okvirnog…

12.05.2023 / Više ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija u KPU Novi Travnik i…

05.05.2023 / Više ...

Odluke o obustavi postupka nabavke društvenih i drugih posebnih usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama: Usluga sistematskog pregleda zaposlenika Porezne…

03.05.2023 / Više ...

„Usluge prijevoza oduzete robe u postupcima prinudne naplate i inspekcijskog nadzora i registraturne građe i dr.“  LOT 1 - Usluge prijevoza…

27.04.2023 / Više ...