print

Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda

Objavljeno:28.03.2024

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje prava poreznih obveznika, kao i osigurava kvalitetnije vođenje poreznih evidencija o naplati javnih prihoda.

Popunjavanje naloga za plaćanje propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 01/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23 i 23/24).


Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

Polje 1 - Uplatio je (ime, adresa i telefon) - Upisuje se: ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

Polje 2 - Svrha doznake – Upisuje se kratak opis svrhe uplate (npr. uplata po Nalogu broj i datum; uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).

Polje 3 - Primalac/Primatelj - Upisuje se ime/naziv lica kome se plaća.

Polje 4 - Mjesto i datum uplate - Upisuje se mjesto i datum uplate.

Polje 5 - Račun pošiljaoca/pošiljatelja

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

Polje 6 - Račun primaoca/primatelja - Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

Polje 7 - Iznos (KM) - Potrebno je upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

Polje 8 - Hitno - Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa "X".

Polje 9 - Identifikacioni broj - Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

Polje 10 - Vrsta uplate

a) Ako se radi o redovnoj uplati upisuje se broj “0“ (Redovna).

b) Ako se radi o prinudnoj naplati po rješenju ili odluci upisuje se broj “1“ (Prinudna).

c) Ako se radi o povratu u skladu sa propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda upisuje se broj “2“ (Povrat).

d) Ako se radi o uplati sredstava u postupku prodaje imovine dužnika upisuje se broj “3“ (Depozitna uplata).

e) Ako se radi o prijenosu javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa upisuje se broj “4“ (Dijeljeni prihodi).

Polje 11 - Vrsta prihoda - Upisuje se vrsta javnog prihoda koji se plaća.

Polje 12 - Porezni period – Od - Upisuje se prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 13 - Porezni period – Do - Upisuje se zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg 

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 14 - Općina - Upisuje se šifra općine.

Polje 15 - Budžetska organizacija - Upisuje se oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika javnih prihoda.

Oznake budžetskih korisnika su propisane Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnim propisima kod budžetskih korisnika po kantonima.

Oznaka organizacione klasifikacije Porezne uprave Federacije BiH je 16030001, te se kod uplate troškova prinudne naplate u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 1603001.

Prilikom popunjavanja „Polja 15 - Budžetska organizacija“ platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

Oznaka organizacione klasifikacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je 51020001, te se kod uplate doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 5102001.

Polje 16 - Poziv na broj

a) Ako se vrši uplata novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima "987698769.

b) U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

Polje 17 - Potpis i pečat nalogodavca - Stavlja se potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

Polje 18 - Potpis bankovnog službenika - Stavlja se potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

Polje 19 - Pečat banke - stavlja se pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate (obratiti pažnju: „0“, „1“ ili „3“ koju popunjava porezni obveznik ili „2“ koju popunjava nadležni organ koji vrši povrat sredstava) u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje doprinosi se ažuriranju vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrsi uplate, te se izbjegava podnošenje dodatnih zahtjeva za preknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a sve to je uslov za kvalitetnu kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti

  

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE  BIH